Akayad n Tmaziɣt deg BAC n Lezzayer 2022 Imprimer

Lbak n Tmaziɣt n useggas-ayyi, d win i yefkan azal muqqren i ccbaḥa n tmeṭṭut. Am usentel amezwaru am wis sin (acku fkan-d sin, iwakken amazwar ad yextir), wwin-d awal ɣezzifen ɣef trudemt (portrait) n tmeṭṭut taqbaylit.

Aḍris amezwaru, azwel-is : "Abeddel n Tudert", kksen-t-id seg ungal n Naɛima Benɛezzuz iwumi tsemma "Tudert n Tmara", Tiẓrigin Boussekine (2019). Aḍris-ayyi issawal ɣef tudert n Ferruǧa i yellan d yiwet n tlemẓit taqbaylit i iruḥen si Tmurt ɣer temdint n Lezzayer. Iḥka-d cwiṭ amek tebda tettbeddil tudert-is akken tebda tettefeɣ berra tettruḥ ɣer uɣerbaz n usselmed n lexyaḍa, meɛna awal ameqran yewwi-t-id ɣef trudemt-is n tfekka (portrait physique) :

Deg ccbaḥa, tettnerni imi kksen deg-s iɣeblan d tirni. Ayen i telsa ad yerr fell-as, d tasedda gar tullas. Lqedd-is d amnaṣef, yecbeḥ, yttrusu ɣef wallen ; terfed aksum azal-is, yedda ɣef tiddi-s. Temlel n wudemis, tugar tin n udfel. Berriket timmi-ines. Acebbub-is, ticki ara as-tserreḥ, yettaweḍ s ammas-is. Werriɣ umemmu n tiṭ-is, ad as-tiniḍ tuker-it-id i yiṭij. Allen-is, d tid meẓẓiyen maca sɛant sser ; mi ara tettmuquleḍ ɣur-sent, ttawint leɛqel. Udem-is d imdewwer amzun d ayyur yemmden. Leḥnak-is d wid yeččuren ; tikwal, ticki ara teɛyu neɣ ara tessetḥi, ttizwiɣen. Taḍsa-s trennu-as deg ccbaḥa : mi ara tettmeslay, tessixfif deg lheḍra. Uglan-is ɛedlen, cebḥen akken i rsen ; win ɣer win. Akken i texdem melliḥet, ama thedder ama tsusem, melliḥet ɣas tettru.


Aḍris wis sin d ayla n Mina Aggaz-Yaḥyawi, kksen-t-id seg ungal-is "Azrug ɣer Tayri", tiẓrigin El-Amel (2021). Azwel n uḍris-ayyi "Tamaẓuẓt n Dda Saɛid", ihedder ɣef yiwet n teqcict iwumi isem-is Tasa, yewwi-d awal ɣef trudemt n tfekka akked tin n Ṭṭbiɛa (portrait physique et moral) n teqcict-ayyi:

 

D taqcict n yiḍelli, tecbeḥ yerna temleḥ. D ayyur iwumi zzin yitran ! D taɛelǧet ur ṭṭifen yifassen n umdan ! Γur-s tmenṭac n yiseggasen deg leɛmer-is. Deg tiddi d talemmast. Taččart tekmel kan, ur tfaḍ ara. Acebbub-is armi d ammas, d awraɣ am yineẓd n ukbal neɣ ad as-tiniḍ maḍi d tiɣmi n ddheb. Timmi, tqewwes am leqwas. Taṭṭuct-is meqqret mi ara tmuqleḍ deg-s d lebḥer. D tawinaɣt am tament, ay tecbeḥ i tmuɣli. Tiḥennikin-is d tizewwaɣin am ujiḥbuḍ, ma tkemmel-as leḥya ad as-tiniḍ tura ad d-ffɣen yidammen deg tezweɣ-nsent. Tinzert-is d tajeɛbubt n uẓref (lfeṭṭa). Taqemmuct d timdewwert, teṭṭbeɛ amzun d duru. Ticenfirin d tirqaqanin, d tizewwaɣin am yidammen. Aksum-is yettfeǧǧiǧ, d tacebḥant am udfel.

Yexleq Rebbi deg ṣṣifa-s dayen kan, ayyur deg yigenni, nettat deg tmurt. Tufrar gar tizya-s deg tḥerci, leḥdaqa d leqraya... Tesdukel-itent akk ! Yal ilemẓi, tefka-as tiyita, win i tt-yeẓran yis-s tegla, ad as-tesserkeb tawla, ad as-tuɣal d targit ur nettwattu ara, d amenni i uzekka, d zzwaǧ-is i lebda. Tasa, tessaram s ddunit ad as-timlul, ad as-d-teḍs, ur tt-tesneɣnay ara... Iṭij, ad as-d-yecreq am wakken i d-ineqqer i wass deg yal taṣebḥit. Ṭṭlam, ur yettaf amḍiq  gar tafat n yitran n tirga-s. Ajeǧǧig ur iseɛɛu asennan, ur tt-yetteqraḥ ara. Tafsut ur tettɣab tewlaft-is, ur tt-tettaǧǧa ara...

Tessen taḍsa, zzhu d unecreḥ, tḥemmel tadukli d tegmat... Medden akk ines meẓẓi neɣ meqqer, d aqcic neɣ d taqcict, d amɣar neɣ d tamɣart. Yal yiwen s wazal-is, yal yiwen yesɛa amur-is. Nutni daɣen ur telli teqcict i tt-yecban, ḥemmlen-tt akk, ttqaḍaren-tt. Γas meẓẓiyet deg leɛmer, tga azal i yiman-is, tga leqḍer i yisem-is. Tfehhem, tferrez timsal.


Am akken nettwala, i sin iḍrisen weṣfen-d tameṭṭut akken iwata, ama ɣef tfekka ama ɣef ṭṭbiɛa. Kra yellan deg udemawen n ccbaḥa-ines wwin-t-id s ttfaṣil. Ama ɣef udem, ama ɣef ucebbub, ama ɣef lqedd, kra yellan ssefrurin-t-id. Annect-ayyi dayen ara d-iɛawnen deg temsalt ussekfel n tutlayt, acku sseknen-d akk amek i tettuṣaf tmeṭṭut deg idles amaziɣ sumata, abeɛda deg idles aqbayli. Simmal, mebla ccek, dayen ad iɛawnen arrac i iqqaren Tamaziɣt w ad asen-ifk afud ma yella bɣan ad mmagen d imura n tsekla tamaziɣt, azekka.


 
Partager cet article